Životopis

Dovolte, abych se představil. Po absolvování VŠB-HuF, katedra Slévárenství a základní vojenské služby jsem

 • v roce 1989 nastoupil do VŽSKG k.p. jako slévárenský technolog.
 • Od roku 1993 jsem ve VÍTKOVICE a.s. přešel do oblasti budování a zdokonalování systému jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001 a ASME-Code.
 • V roce 1993 se mi narodil syn Ondřej.
 • Dále jsem v roce 1993 absolvoval kurz „Interních auditorů“ a zahájil nadstavbové postgraduální studium na VŠB-TU, FMMI, katedře kontroly a řízení jakosti.
 • A v neposlední řadě jsem se v roce 1993 účastnil budování systémů a úspěšných certifikačních auditů dle norem ASME-Code, Section III. (1993) a ISO 9001 (1994).
 • V roce 1995 jsem ukončil PGS studium na VŠB-TU a absolvoval na Institutu vzdělávání VÍTKOVICE, a.s. manažerské vzdělávání a získal osvědčení „Manažer budoucí prosperity“.
 • V roce 1997 jsem v Domě techniky Ostrava absolvoval kurs „Manažer ekologie“ a začal spolupracovat jako lektor v oblasti:
  • trvale udržitelný rozvoj.
 • Od roku 1997 jsem členem „Akreditovaného certifikačního místa“ při Domě techniky Ostrava.
 • V roce 1998 jsem se účastnil přípravy a průběhu recertifikačního auditu dle ISO 9001 ve Slévárně oceli VÍTKOVICE, a.s. a
 • V roce 1998 jsem se rozhodl pracovat jako „osoba samostatně výdělečně činná“.
 • Od roku 2005 jsem registrovaným poradcem uvedeným v Národní politice podpory jakosti
 • Od roku 2006 jsem zařazen do encyklopedie „WHO IS …?“ (V ČESKÉ REPUBLICE)
 • Who_isLP

 

 • V současné době jsem držitelem Živnostenského listu pro oblast podnikání
  • lektorská činnost v řízení jakosti a ekologii,
  • konzultace a poradenství

7 návyků – Cesta k harmonii

Ve stručnosti lze volně (podle Stephen R. Covey) shrnout cestu k „harmonickému životu“ do 7 postulátů (paradigmat, návyků), které si zdaleka nekladou za cíl člověka změnit. Postačí, když změní svůj úhel pohledu. Tato cesta (na rozdíl od jiných) začíná uvnitř, v oblasti hodnot a názorů každého poutníka, který se po ní hodlá vydat, a pokračuje dále v mezilidské komunikaci. Ukazuje však i důsledky, k nimž vede setrvání na místě.

Nastolení vnitřního řádu (dosažení „nezávislosti“)

 • proaktivita

Přijetí odpovědnosti za vlastní život a uvědomění si, že je nezbytné, aby harmonii s okolím předcházela hluboká vnitřní změna pohledu na okolnosti, které nás obklopují. Nejsme tedy tím, čím nás chtějí (ať v dobrém, či špatném) mít rodiče, životní partneři, nadřízení a vůbec celá společnost. Sami zodpovídáme za své činy. Teprve přijetí odpovědnosti vede k dosažení opravdové svobody.

 • začínat s myšlenkou na konec

Uvědomění si „rolí“, které v životě sehráváme vůči svému okolí je cestou k nalézání osobního poslání. Odpovíme-li si na otázku: „Proč jsme vlastně tady?“, jsme o velký kus blíže k jeho realizaci v každodenním praktickém životě jako základní vodítko při rozhodování.

 • soustředit se na důležité věci

Uplatnění poslání v konkrétních cílech (Specifikovaných, Měřitelných, Ambiciózních, Reálných a Termínovaných) a trpělivé plánování důležitých věcí v životě, kterými bezesporu jsou osobní rozvoj, služba a relaxace, na něž se nám dostává tak málo času.

Komunikace s okolím

 • vzájemné vítězství

Úspěch v činnostech založených na mezilidských vztazích se dostavuje s daleko větší pravděpodobností, když je od počátku zřejmé, že jsou zohledněny skutečné zájmy všech zúčastněných s cílem dosažení vzájemné důvěry na cestě k dohodnutým cílům. Jednání s velkou odvahou i ohleduplností vede k vytváření „kladného salda v citové bance“ partnerů.

 • empatie

Účinná komunikace začíná vzájemným nasloucháním a „vciťováním se“ do situace partnerů. Není nutno souhlasit, ale POCHOPIT.

 • synergie

Aktivní nalézání optimálních řešení na cestě k cílům s využitím technik týmové práce, která je podpořena uplatňováním všech předchozích návyků.

Kde na to neustále brát energii?

 • „broušení pily“

Umění obnovovat síly neustálou aktivitou v následujících oblastech:

žít
milovat
poznávat
zanechat odkaz